András Schuh Fotografie respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan jou beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 11 juni 2018 tot nader order.

1

Wettelijke bepalingen (artikel 1)

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: “De beheerder”): András Schuh Fotografie, gevestigd te Teisterbantstraat 52, 6825 CL Arnhem, KvK-nummer: 52624722.

2

De verwerking van persoonsgegevens (artikel 2)

1. Je persoonsgegevens worden verzameld door András Schuh Fotografie. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens: - voornaam - achternaam - e-mailadres - telefoonnummer

3

Doel van de verwerking (artikel 3)

We verzamelen jouw persoonsgegevens niet zomaar. Je persoonsgegevens worden verwerkt voor het doen van aanbiedingen of voor het geven van informatie.

4

Registratie persoonsgegevens (artikel 4)

Je persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

5

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens (artikel 5)

1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft een ieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@andrasschuh.com.

2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop je je handtekening hebt gezet en onder vermelding van het adres waarop er contact met je kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijg je antwoord op je verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken, kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

6

Wettelijke verplichtingen (artikel 6)

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

7

Commerciële aanbiedingen (artikel 7)

1. Je kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer je daar toestemming voor hebt gegeven. Indien je deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuur dan een e-mail naar het volgende adres: info@andrasschuh.com.

2. Je gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.

8

Bewaartermijn gegevens (artikel 8)

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

9

Toepasselijk recht (artikel 9)

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

10

Contact (artikel 10)

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kun je je richten tot: András Schuh Fotografie, info@andrasschuh.com, +31 6 17 81 22 21.